News

Noho tonu ki te ra Stay up to date with our latest news

Year 10 Japanese Blog

Year 10 Japanese Blog

ITADAKIMASU!!!

Kyoo wa, KARE RAISU wo tsukurimashita.  Kare-raisu ga totemo oishii desu!!!

ITADAKIMASU!!!

Kyoo wa, KARE RAISU wo tsukurimashita.  Kare-raisu ga
totemo oishii desu!!!

View article
23 August 2016 | 11:18 am
Learn Japanese - Learn to Introduce Yourself in Japanese!

View article
15 August 2016 | 1:27 pm